Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

NTOKOYMENTO!!! ΠΩΣ Η ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ!!!

ΠΩΣ Η ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ 
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
Κ. Ν. ΣΑΘΑ 
ΙΕΡΑΚΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
Τότε τινές τών μοναχών λέγω των ρακένδυτων έκ τών Βλατέων της μονής, έντος αύτοϋ οίκοϋντες, κατέγραψαν, έδήλωσαν άπαντα τω σουλτάνω, γράφουσι δέ και λέγουσιν • ώ κύριε σουλτάνε, ώς εϊ σοι έστι βουλητον άρξαι Θεσσαλονίκης, λαβείν και ταύτην και ήμας και πάντας τους έν πόλει τους ύδροχόους εκκοψον σωλήνας Χορτιάτου • δίψη πιεζόμενων δέ πάντων καί απορία, ακόντων τελεσθήσεται όπερ ποθείς γενέσθαι. 
Ορος Χορτιάτης εστί δέ κείμενον υπέρ ταύτης, έξ ου τη πόλει άριστον ΰδωρ ηδύ εισρέει.

Σουλτάνος ουν άκηκοώς τοϋτο, ύπερησθείς τε επιχειρεί ώς έν ταύτφ τφ πράγματι και έργω, ώς την όδόν οί μοναχοί έδίδαξαν προς τοϋτον καί ταύτην έχειρώσατο ώς καλιάν στρουθίων,
ώς όρταλίχων φωλεόν άνευ μητρός μεινάντων,
ήτοι αγάπης καθαράς μή ούσης έν τοις ένδον.
Τότε τζαούσην φύλακα καθίστησι φυλάττειν
τους έν μονή μονάζοντας, προδώσαντας τήν πόλιν •
Τζαούσης δέ την σήμερον αυτή μονή καλείται•
ίνα μηδεϊς έκ τοϋ στρατού τους μοναχούς ταράξη
όθεν καί άτελεΐς είσιν άχρι τοϋ νϋν έκ Τούρκων,
το έργον μνημονεύοντες τών μοναχών τών πάλαι.
ΣΕΛΙΣ 257
Κ. Ν. ΣΑΘΑ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ . ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 1872
©. ΤΟΜΟΣ Α'.

 
Η Ιστορία διδάσκει ότι οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν την Συμβασιλεύουσα. Το κατάφεραν μόνο με την προδοσία από τους καλoγήρους του μέχρι σήμερα αποκαλουμένου Τσαούς Μοναστήρ, δηλαδή της Μονής Βλατάδων, στον Μουράτ Β', πατέρα του Μεχμέτ (Μωάμεθ) του Πορθητή.
Γράφει λοιπόν ο έγκυρος ιστορικός της Μακεδονίας Απ. Βακαλόπουλος στον μνημειώδη τόμο του "Ιστορία της Μακεδονίας". σελ. 92.
"Στην Ελληνική παράδοση διεσώθη μέχρι τα χρόνια μας ότι η Θεσσαλονίκη έπεσε στα χέρια των Τούρκων στα 1430 με προδοσία της Μονής Βλατάδων, και αυτό σ' ανταπόδοση, ότι δεν θα θίξει τα μοναστηριακά κτήματα της Μονής".

Και έτερο ντοκουμέντο (βλ.Ν.Β.Κοσμά): Ο ανέκδοτος Κώδικας 161 της Χίου για τη σύνοδο της Φλωρεντίας, την άλωση από προδοσία της Θεσσαλονίκης το 1430, και τη μάχη της Βάρνας, Αθήνα 1975, σελ.21.
"Αμή να ακούσετε πώς την επήρε (τη Θεσσαλονίκη) να θρηνήσετε μεγάλως. Το μέρος όπου έπινεν ο λαός της συμπρωτεύουσας, έρχετον απ' έξω από τόπον όπου λέγεται του Χορτιάτη με σωληνάρια-αγωγούς και έμπαινεν από κάτω από την γην μέσα εις την Θεσσαλονίκην. Και ωσάν ήρθε αυτός ο Σουλτάνος και την επολέμα ήτον εις αδημονίαν μεγάλην, όπου δε ημπορούσε να την επάρη και έταζε χαρίσματα μεγάλα και δωρεάς, όποιος του δείξει να την επάρη. Και ως έμαθον τούτο οι καλόγεροι του μοναστηρίου των Βλαταίων, όπου είναι το μοναστήρι τους εις την καρδίαν της Θεσσαλονίκης, έγραψαν γράμμα μια νύχτα και το έριξαν από το μοναστήρι έξω εις τον Σουλτάνον Μουράτ Β' γράφοντας και λέγοντας έτζι: Ημείς οι δούλοι σου από το μοναστήρι των Βλαταίων προσκυνούμεν την αυθεντίαν Σου και δεόμεθα του Θεού να σε βοηθήσεις να επάρης τούτο το κάστρον το περίφημον και άλλα πολλά και να σε ιδούμεν και βασιλέα στην Πόλη. 'Ομως δίδωμεν Σου είδησιν ότι αν θέλεις να επάρης το κάστρον τούτο της Θεσσαλονίκης στείλε από το φουσάτον Σου ανθρώπους εις του Χορτιάτη την περιοχήν όπου έρχεται απ' εκεί το νερό εδώ μέσα στην πόλη μας ΚΑΙ ΚΟΨΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΙΝΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΝΙΚΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΘΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ".

Την ίδια αιτία, ως αιτία κατάληψης της Θεσσαλονίκης, αναφέρει και το χρονικό του Ιέρακος.
"Αφ' ου δε παρεγένετο ο Σουλτάνος προς εκείνην την πόλιν της Θεσσαλονίκης ουδόλως γαρ ηδύνατο ελείν και εκπορθήσαι ηθύμει δε και ήσχαλε μεγάλως. Τότε τινές των μοναχών εκ της Βλατέων μονής έγραψαν τω Σουλτάνω. Κύριε, Εαν βούλεσαι άρξαι και καταλαβείν την Θεσσαλονίκην, λαβείν δε και ημάς υπό την κραταιάν υμών προστασίαν, πάντας τους υδροφόρους έκκοψον σωλήνας του όρους Χορτιάτου. Πάντων δε υπό δίψης πιεζομένων και απελπισία καταλαμβανομένων Συ ΘΑ ΕΚΠΟΡΘΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ".
Τα κάστρα αλώνονται από μέσα, διότι πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν προδότες. Και σήμερα οι "ταγοί" αγωνίζονται ποιός θα προδώση πιό γρήγορα από τους άλλους για να εξασφαλίση την εύνοια των εξουσιαστών....

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget Twitter Bird Gadget